عرضه مواد اولیه و افزودنی های غذایی

از تامین کنندگان معتبر اروپا و آسیا

ACT GmbH

ACT GmbH

AROMA'S LECOCQ N.V

AROMA'S LECOCQ N.V

Barry Callebaut

Barry Callebaut

Chr. Hansen

Chr. Hansen

Faravelli Group

Faravelli Group

Foodchem

Foodchem

Lyckeby Starch AB

Lyckeby Starch AB

Vodní Sklo

Vodní Sklo