صنایع آبمیوه و نوشیدنی

مواد اولیه و افزودنی

رنگ های خوراکی طبیعی

رنگ های خوراکی طبیعی

طعم دهنده ها

طعم دهنده ها

اسید سیتریک

اسید سیتریک

انواع اسانس

انواع اسانس

پکتین

پکتین

اسید اسکوربیک

اسید اسکوربیک

دکستروز

دکستروز

سدیم بنزوات

سدیم بنزوات